Marian Makarski
tel. (081) 7420850
tel. kom. 607 953 080
email: makarski.arch@wp.pl